Vatten

Vanhankaupunginlahden avovesialueet ovat pienentyneet vuosikymmenten saatossa. Niitot ja laidunnukset ovat yksi keino pitää ruovikkoalueiden leviäminen kurissa. Kuva: Taina Tervo

Områdena med öppet vatten i Gammelstadsviken har blivit allt mindre under årtiondenas lopp. Slåtter och bete är ett sätt att få bukt med spridningen av vass. Foto: Taina Tervo

Gammelstadsvikens tillstånd har förbättrats

Gammelstadsviken är en frodig havsvik. Dess vattenkvalitet har under årtiondenas lopp påverkats av såväl avloppsvatten från bosättningen som av näringsämnen som hamnat i viken från odlingsmarkerna längs Vanda å. Som frodigast var Gammelstadsviken i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Då fanns det mycket näringsämnen i vattnet och mängden växtplankton som använde näringsämnena var som störst.

Efter 1987 har renat avloppsvatten från reningsverken i Vik och Byholmen inte längre släppts ut i Gammelstadsviken. Därför har näringshalterna sjunkit och vattenkvaliteten förbättrats. Trots det hör Gammelstadsviken alltjämt till den mest eutrofierade delen av havsområdena i Helsingfors. Nuförtiden hamnar näringsämnen i viken främst från jordbruken längs Vanda å samt genom att ämnen som varit bundna i vikens botten löses upp.

Mängden växtplankton är som störst i Gammelstadsviken under den varma och soliga tiden på sommaren i juni–augusti. I takt med att mängden näringsämnen har minskat i viken sedan mitten av 1980-talet har även mängden växtplankton tydligt minskat.

Vattnet är saltfattigt och grumligt

Salthalten i Gammelstadsviken varierar. Vattnet är en blandning av brackvatten från Finska viken och sött vatten som Vanda å och regnet för med sig. Den genomsnittliga salthalten i viken är 2 promille. Den är mycket låg jämfört med hela Östersjöns eller oceanernas genomsnittliga salthalt.
En betydande del av Vanda ås avrinningsområde består av åkrar och det är leran från åkrarna som gör vattnet grumligt. Sommartid är siktdjupet i viken i regel bara 20–30 cm. Viken är grund med ett medeldjup på bara 1,4 m. Vikens botten är mjukt slam som innehåller växtavfall och som blandas inom grunda vattenområden till följd av sjögången och gör vattnet alltmer grumligt.

Belastning under exceptionella förhållanden

De senaste årens exceptionella väderförhållanden har orsakat tillfälliga förändringar i vattenkvaliteten i Gammelstadsfjärden och inom naturskyddsområdet. Sommaren 2004 svämmade Vanda å kraftigt över på grund av rikliga sommarregn. I januari 2005 nådde havsvattenståndet en rekordhöjd på +151 cm. Avloppstunneln på Stora Enskär klarade inte av det höga vattenståndet och man var tvungen att under tre dagar leda totalt 166 000 m³ delvis renat avloppsvatten ut i Gammelstadsviken. Eftersom havsståndet var så högt sköljde avloppsvatten över skyddsvallen vid utfallsdiket för det före detta reningsverket i naturskyddsområdet. Avloppsvattens inverkan syntes i gölarna på Borgnäset i flera veckor bland annat i form av stora mängder fekala bakterier. Mera bestående inverkningar är ännu okända.