Vattnets grumlighet

Vattnet är mycket grumligt i Gammelstadsviken. Det beror på leran som åvattnet för med sig samt på algerna som växer i viken och vajar i vattnet. Åvattnet grumlar vattnet mer än algerna. Det gör att siktdjupet är som lägst i början av året då avrinningen från ån vanligtvis är som störst. Siktdjupet blir dock sällan ens en meter. Det betyder att bara en mycket liten del av ljuset når botten, vilket i sin tur begränsar tillväxten av alger som fastnar i botten i den cirka två meter djupa viken.

VLSecchi2

Under årens lopp har vattnet i viken blivit något klarare efter att belastningen av renat avloppsvatten har upphört. Siktdjupet är emellertid fortfarande mycket lågt och tycks återigen ha tagit en vändning mot det sämre under de allra senaste åren.

VLSecchi1