Luonnonsuojelu

Purolahti kesakuussa. Kuva: Hannu Sarvanne

Purolahti kesäkuussa. Kuva: Hannu Sarvanne

Luonnonsuojelualueiden kokonaisuus

Vanhankaupunginlahdella on useita luonnonsuojelualueita. Suurin niistä on nimeltään Viikki-Vanhankaupunginlahti, joka on perustettu useassa osassa eri vuosikymmenillä. Ensimmäisenä suojeltiin vuonna 1959 Viikin opetus- ja koetilan rannat ja vesialue Hakalanniemen ympäristössä. Vuonna 1962 suojeltiin Säynäslahden laaja ruovikko ja sen eteläpuoleinen avovesialue Fastholmaan saakka ja vuonna 1987 pieni ala ruovikon länsilaitaa Lammassaaren pitkosten läheisyydessä. Saunalahti liitettiin luonnonsuojelualueeseen vuonna 2005.

Tuoreimmat luonnonsuojelualueet ovat Pornaistenniemen tervaleppälehto ja Mölylän metsä, joiden rauhoitus sai lainvoiman 10.5.2016.

Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 on esitetty kaupunkiin perustettavat, uudet luonnonsuojelualueet. Vanhankaupunginlahden ympäristöön on ehdotettu suojeltavaksi useita uusia alueita, kuten Fastholma, Mäyrämetsä, Purolahden niitty, Hallainvuori ja Kivinokka, jonka rauhoitus on jo vireillä. Jos kaikki alueet saadaan suojeltua, Vanhankaupunginlahdesta muodostuu laaja ja monimuotoinen alue erilaisine metsineen ja kosteikkoineen.

Suojelurajaukset

Vanhankaupunginlahden nykyiset ja suunnitellut suojelualueet. Kartta: Sanna Elijoki

Mikä on luonnonsuojelualue?

Luonnonsuojelualueet perustetaan Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Helsingin kaupunki on laatinut alueilleen luonnonsuojeluohjelmia,  joista uusin on  ”Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys”. Luonnonsuojeluohjelmaan kootaan luonto- ja muiden selvitysten perusteella ne arvokkaat alueet, jotka on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueiksi.

Kun yksittäistä luonnonsuojelualuetta perustetaan, siihen liittyviä tietoja usein vielä päivitetään ja täydennetään. Selvitysten valmistuttua rauhoitusesitys lähetään lausuntokierrokselle eri yhteistyötahoille, kuten kansalaisjärjestöille ja viranomaisille. Kun kaikkien näkökantoja on kuultu, laaditaan lopullinen rauhoitusesitys. Luonnonsuojelualue perustetaan valtion viranomaisen eli ELY-keskuksen päätöksellä. Kaikkine vaiheineen perustaminen kestää yleensä 23 vuotta.

Osa Natura 2000 -verkostoa

Vanhankaupunginlahdella sijaitsee vuonna 2005 perustettu Natura 2000 -alue, jonka nimi on Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Natura-alue on rajoiltaan lähes sama, kuin Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue. Erona on, että Natura-alueeseen kuuluu lisäksi Purolahden niitty, jota ei vielä ole perustettu luonnonsuojelualueeksi.

Natura-suojelun perusteena ovat alueen harvinaiset tai uhanalaiset lintulajit ja luontotyypit, jotka on mainittu EU:n lintu- ja luontodirektiivissä.

Mikä on Natura-alue?

Euroopan unioni pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisuutta perustamalla jäsenmaihin suojelualueiden verkoston. Verkoston kohteita kutsutaan Natura 2000 -alueiksi, ja ne ovat yksi EU:n tärkeimmistä keinoista luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Natura-alueiden avulla suojellaan luontodirektiivin luontotyyppejä ja kasvi- ja eläinlajeja sekä lintudirektiivin lintulajeja. Luonto- ja lintudirektiivi ovat EU:n tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset.

Luontodirektiivi velvoittaa jäsenmaat suojelemaan sellaisia luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on yhteisön alueella hyvin pieni tai pienentynyt. Lajeista suojelun kannalta on määritelty tärkeiksi uhanalaiset tai uhanalaisiksi tulossa olevat lajit sekä jotkut kotoperäiset lajit, joita ei esiinny muualla.

Lintudirektiivi pyrkii suojelemaan kaikkia yhteisön alueella eläviä luonnonvaraisia lintulajeja ja niiden elinympäristöjä.

Ramsar-kohde

Vanhankaupunginlahti ja Espoon Laajalahti muodostavat yhdessä kosteikkokokonaisuuden, joka on valittu yhdeksi Suomen Ramsar-kohteeksi.

Ramsar-sopimus on vanhin luonnonsuojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva valtioiden välinen sopimus. Se allekirjoitettiin Ramsarin kaupungissa Iranissa vuonna 1971 ja tuli voimaan vuonna 1975. Sopimuksen mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat suojelemaan alueellaan sijaitsevia, kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja ja niiden eliöjajeja. Kosteikot valitaan niiden ainutlaatuisuuden ja uhanalaisten lajien esiintymisen perusteella.

Tietoa Ramsar-kohteista.

IBA-alue

Vanhankaupunginlahti ja Espoon Laajalahti muodostavat yhdessä myös IBA-alueen eli kansainvälisesti tärkeän lintualueen (Important Bird and Biodiversity Area). IBA on lintuharrastusjärjestö BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintualueiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. IBA-alueet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, joka tarjoaa linnuille turvaa pesimä-, muutto- ja talvehtimisaikana. Suomessa on 100 kansainvälisesti tärkeää IBA-aluetta. IBA-alueet ovat merkittäviä lintujen lisäksi myös muulle luonnon monimuotoisuudelle.

Vanhankaupunginlahdella IBA-alueeseen kuuluvat Natura-alueen lisäksi myös Viikin opetus- ja tutkimustilan pellot sekä Arabianranta. Avoimet peltoalueet laajentavat linnuille sopivaa pinta-alaa ja monipuolistavat lajistoa. Arabianranta on aikoinaan ollut merkittävä kosteikkoalue.

Vanhankaupunginlahti ja Laajalahti muodostavat yhdessä kansallisesti merkittävän FINIBA-alueen ja molemmat ovat maakunnallisesti merkittäviä MAALI-alueita.