Skötsel- och nyttjandeplan

Niittokone Purolahden hoitoniityllä. Kuva: Hannu Sarvanne

Slåttermaskin på den skötta ängen vid Bäckviken. Foto: Hannu Sarvanne

Skötseln förbättrar natur- och bruksvärdena

I Helsingfors utarbetas en skötsel- och nyttjandeplan för samtliga naturskyddsområden och Natura 2000-områden. Med hjälp av planen bevaras eller förbättras de värden som är orsaken till att området har grundats. I skötsel- och nyttjandeplanen fastställs målen för skötseln och de åtgärder med vilka målen kan nås.

Enligt skötsel- och nyttjandeplanen för fågelvattnet på Natura 2000-området i Gammelstadsviken är målen för skötseln att bland annat

  • för växtlighetens del bevara åmynningen i naturtillstånd, högörtängarna och strandängarna med starr samt de fuktiga strandskogarna och eliminera främmande arter
  • för djurens del bevara de viktiga livsmiljöerna och aktivt skapa nya häckningsplatser för våtmarksfåglar
  • för rekreationsbrukets del förbättra användningsmöjligheterna genom att iståndsätta stigar och öka guidningen.

De viktigaste skötselåtgärderna med tanke på fåglarna vid Gammelstadsviken är bete och slåtter i vassområdena som håller området öppet. Under årtiondenas lopp har vassen expanderat och trädbeståndet erövrat öppna områden till följd av landhöjningen och en paus i betet. Därför har man i den nyaste skötsel- och nyttjandeplanen för 2015–2024 också föreslagit muddringar i området. Genom att muddra kanaler och gölar i den igenväxande vassen så att de blir öppnare kan man återställa den mosaikliknande livsmiljön som bildas av vassen och de öppna vattenområdena. Gölarna och kanalerna skapar fler livsmiljöer för fåglar genom att erbjuda skyddade platser för vistelse och sökning av föda.

Det bästa sättet att bevara skogslundar och förbättra deras värden är att lämna dem i naturtillstånd och oskötta. Endast farliga träd i närheten av gånglederna fälls och lämnas där för att ruttna. Strandängarna sköts genom bete och slåtter.

Dessutom iståndsätter man stigar, spänger och fågeltorn samt förnyar informationstavlor vid Gammelstadsviken.

Läs mer om skötsel- och nyttjandeplanen.