Naturskydd

Purolahti kesakuussa. Kuva: Hannu Sarvanne

Bäckviken i juni. Foto: Hannu Sarvanne

Helheten av naturskyddsområden

Det finns flera naturskyddsområden vid Gammelstadsviken. Det största heter Vik-Gammelstadsviken som grundades i flera steg under olika årtionden. De första som skyddades var stränderna vid undervisnings- och försöksgården i Vik och vattenområdet kring Hakalaudden 1959. År 1962 skyddades den vidsträckta vassen i Idviken och det öppna vattnet söder om den ända till Fastholmen och år 1987 ett litet område på vassens västra kant i närheten av Fårholmens spång. Bastuviken anslöts till naturskyddsområdet 2005.

De nyaste naturskyddsområdena är klibbalslunden på Borgnäset och skogen i Mölylä, där fredningen vann laga kraft den 10 maj 2016.

I Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024 presenteras de nya naturskyddsområden som ska grundas i staden. Kring Gammelstadsviken har flera nya områden föreslagits få skydd, såsom Fastholmen, Mäyrämetsä, ängen vid Bäckviken, Hallonberget och Stenudden, vars fredning redan har anhängiggjorts. Om man lyckas skydda alla områden blir Gammelstadsviken ett vidsträckt och mångformigt område med olika slags skogar och våtmarker.

Suojelurajaukset

De nuvarande och planerade skyddsområdena vid Gammelstadsviken. Karta: Sanna Elijoki

Vad är ett naturskyddsområde?

Naturskyddsområdena grundas med stöd av Finlands naturskyddslag. Helsingfors stad har utarbetat naturskyddsprogram för sina områden. Det nyaste av dessa är ”Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024 och utredning av skogsnätverket”. I naturskyddsprogrammet samlas utifrån naturutredningar och andra utredningar de värdefulla områden där man ämnar grunda naturskyddsområden.

När enskilda naturskyddsområden grundas uppdateras och kompletteras uppgifterna om det ofta ännu i efterhand. Efter att utredningarna blivit färdiga skickas fredningsförslaget ut på remiss till olika samarbetsinstanser, såsom till medborgarorganisationer och myndigheter. Efter att man har hört allas åsikter utarbetas det slutgiltiga fredningsförslaget. Naturskyddsområdet grundas genom statsmyndighetens, det vill säga NTM-centralens beslut. Alla skeden medräknat tar processen i regel från två till tre år.

En del av nätverket Natura 2000

Vid Gammelstadsviken ligger Natura 2000-området Gammelstadsvikens fågelvatten som grundades 2005. Naturaområdets gränser sammanfaller nästan helt med gränserna för naturskyddsområdet Vik-Gammelstadsviken.

Skillnaden är att Naturaområdet också omfattar ängen vid Bäckviken som ännu inte är ett officiellt naturskyddsområde.
Grunden för Naturaskyddet är de sällsynta eller hotade fågelarterna och naturtyperna i området som nämns i EU:s fågel- och habitatdirektiv.

Vad är ett Naturaområde?

Europeiska unionen vill bevara naturens mångfald genom att grunda ett nätverk av skyddsområden i medlemsländerna. Objekten i nätverket kallas Natura 2000-områden och utgör ett av EU:s viktigaste verktyg för att bevara naturens mångfald.

Med hjälp av Naturaområdena skyddas naturtyperna och växt- och djurarterna i habitatdirektivet samt fågelarterna i fågeldirektivet. Habitat- och fågeldirektivet är EU:s viktigaste bestämmelser när det gäller naturskydd.

Habitatdirektivet förpliktar medlemsländerna att skydda sådana naturtyper vars naturliga utbredningsområde i samhället är mycket litet eller minskat. Med tanke på skyddet har man som de viktigaste arterna fastställt hotade arter och de arter som håller på att bli hotade samt några endemiska arter som inte förekommer någon annanstans.

Fågeldirektivet vill skydda alla vilda fågelarter i samhället och deras livsmiljöer.

Ramsar-objekt

Gammelstadsviken och Bredviken i Esbo bildar tillsammans en våtmarkshelhet som har utsetts till ett av Finlands Ramsar-objekt.

Ramsarkonventionen är den äldsta mellanstatliga konventionen avseende naturskydd och hållbar användning av naturresurser. Den undertecknades i staden Ramsar i Iran 1971 och trädde i kraft 1975. Enligt konventionen förbinder sig medlemsstaterna att skydda de internationellt betydande våtmarkerna och deras organismer i sina områden. Våtmarkerna väljs ut utifrån hur unika de är och vilka utrotningshotade arter som förekommer där.

Information om Ramsar-objekten.

IBA-område

Gammelstadsviken och Bredviken i Esbo bildar tillsammans även ett IBA-område, det vill säga att internationellt viktigt fågelområde (Important Bird and Biodiversity Area). IBA är fågelintresseorganisationen BirdLife Internationals projekt för identifiering och skydd av viktiga fågelområden. IBA-områdena bildar ett världsomfattande nätverk som erbjuder fåglarna skydd under häcknings-, flyttnings- och övervintringstiden. Det finns 100 internationellt viktiga IBA-områden i Finland. IBA-områdena är viktiga inte bara för fåglar utan också för naturens övriga mångfald.

Vid Gammelstadsviken omfattar IBA-området utöver Naturaområdet även åkrarna vid undervisnings- och forskningsgården i Vik samt Arabiastranden. De öppna åkrarna utvidgar arealen som lämpar sig för fåglarna och gör artrikedomen mångsidigare. Arabiastranden var en gång i tiden ett viktigt våtmarksområde.

Gammelstadsviken och Bredviken bildar tillsammans ett nationellt betydelsefullt FINIBA-område och båda är viktiga MAALI-områden på landskapsnivå.