Mängden alger

När det gäller alger är det mängden tillgängliga näringsämnen som avgör den största mängden alger som bildas och på samma sätt hos alla andra assimilerande organismer beror växtmöjligheterna på mängden solljus. På grund av den stora mängden näringsämnen och den knappa tillgången på ljus (åvattnet är mycket grumligt) är algmängderna som störst under högsommaren då det finns mest solljus. På andra håll i havsområdet är algmängderna mindre under högsommaren eftersom tillgången på näringsämnen begränsar deras tillväxt. Där påträffas de största algmängderna i regel på våren då det fortfarande finns näringsämnen tillgängliga efter vintern och mängden ljus ökar.

VLChla2

Algmängderna under högsommaren har minskat betydligt, till cirka en tredjedel, jämfört med näringsbelastningens rekordår. Trots det är algmängderna fortfarande betydligt större än vad som är vanligt inom det övriga havsområdet på sommaren, till och med cirka tiofaldiga.

VLChla1