Natur

Kivinokan lintulava. Kuva: Hannu Sarvanne

Från fågeltornen och -plattformarna vid Gammelstadsviken öppnar sig en imponerande utsikt över havsviken. På bilden ser man Stenuddens fågelplattform. Foto: Hannu Sarvanne

Livet vid en livlig havsvik

Gammelstadsviken är en havsvik vid Vanda ås mynning. På grund av landhöjningen och sedimenten som ån för med sig höjs landet i området hela tiden och den av naturen grunda viken växer så småningom igen. I det låga vattnet har uppstått en våtmark som karakteriseras av vidsträckta vassar och betade strandängar.

Våtmarken har varit ett känt fågelparadis redan i åtminstone ett par hundra år. Området är ett internationellt värdefullt fågelvatten som är viktigt för både flyttning och häckning. Man har påträffat totalt 300 olika fågelarter i området och antalet häckarter uppgår årligen till cirka 125. Skötselåtgärderna under de senaste decennierna har förbättrat fågelbeståndsvärdena ytterligare.

På Gammelstadsvikens stränder reser sig olika slags skogar som redan under trettio år har skötts som rekreationsskogar. På många platser har skogsvårdsåtgärderna varit ringa och skogarna börjar uppvisa drag av naturskogar med träd i olika åldrar och åtskilliga trädarter. Rötträ finns det gott om på vissa ställen och i undersökningar har man påträffat nästan rekordantal olika rötsvampar i skogarna.

Väster om Gammelstadsviken öppnar sig åkrarna för Helsingfors universitets forsknings- och försöksgård i Vik. De ökar antalet öppna livsmiljöer och berikar i synnerhet fågelbeståndet. På gårdens marker har ängar efter det traditionella jordbruket med sina värdefulla växtarter bevarats.

På vikens västra strand finns Viks arboretum, det vill säga en planterad trädsamling. Där kan du bekanta dig med olika trädarter på det norra halvklotet eller bara vandra omkring för rekreation.

Invalid Displayed Gallery