Kvävehalt

Gammelstadsviken är ett mycket övergött vattenområde ännu i dag. I början av året är den totala kvävehalten cirka tvåfaldig jämfört med de övriga större vikarna kring Helsingfors. Halten sjunker mot sommaren i takt med att åvattnets inverkan i området avtar men höjs på nytt på hösten när mängden åvatten ökar.

VLNtot2

Renat avloppsvatten från reningsverket på Råholmen leddes ut i Gammelstadsviken ända till slutet av 1980-talet. Avloppsvattnens inverkan är klart synlig när man betraktar de långsiktiga förändringarna i den totala kvävehalten på sommaren. Genomsnittshalten har sjunkit till cirka en fjärdedel från belastningens rekordår i början av 1980-talet.

VLNtot1