Hoito- ja käyttösuunnitelma

Niittokone Purolahden hoitoniityllä. Kuva: Hannu Sarvanne

Niittokone Purolahden hoitoniityllä. Kuva: Hannu Sarvanne

Hoito parantaa luonto- ja käyttöarvoja

Helsingissä kaikille luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Sen avulla säilytetään tai parannetaan niitä arvoja, joiden vuoksi alue on perustettu. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään hoidon tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan hoidon tavoitteena on mm.

  • kasvillisuuden osalta säilyttää luonnontilainen jokisuisto, kosteaa suurruohokasvillisuutta tai saraa kasvavat rantaniityt sekä kosteat rantametsät ja poistaa vieraslajit
  • eläimistön osalta säilyttää tärkeät elinympäristöt sekä luoda aktiivisesti uusia pesimäpaikkoja kosteikkolinnustolle ja
  • virkistyskäytön osalta parantaa käyttömahdollisuuksia kunnostamalla polkuja ja lisäämällä opastusta.

Vanhankaupunginlahdella linnuston kannalta tärkeimpiä hoitotoimia ovat ruovikkoalueiden laidunnus ja niitto, jotka pitävät alueen avoimena. Vuosikymmenien aikana ruovikko on laajentunut ja puusto vallannut avoimia alueita laidunnuksessa olleen tauon ja maan nousemisen seurauksena. Tuoreimmassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa 2015–2024 on siksi esitetty alueelle myös ruoppauksia. Ruoppaamalla avoimemmiksi umpeenkasvavan ruovikon sisällä sijaitsevia kanavia ja lampareita saadaan palautettua ruovikon ja avointen vesialueiden muodostamaa mosaiikkimaista elinympäristöä. Lampareet ja kanavat luovat lisää elinympäristöjä linnuille tarjoamalla suojaisia paikkoja oleiluun ja ravinnon hankintaan.

Metsäluhtien säilyttäminen ja arvojen parantaminen tapahtuu parhaiten siten, että ne jätetään luonnontilaan ja hoitamatta. Vain vaaralliset puut kaadetaan kulkuväylien läheisyydestä ja jätetään niille sijoilleen lahoamaan. Rantaniityt hoidetaan laiduntamalla ja niittämällä.

Vanhankaupunginlahdella lisäksi kunnostetaan polkuja, pitkospuita ja lintutorneja sekä uusitaan opasteita.

Tutustu hoito- ja käyttösuunnitelmaan.