Friluftsliv

Tornien taiston Helsingin kaupungin kisajoukkue riemuitsi rikkoessaan Kivinokan lintulavan lajiennätyksen vuonna 2016. Lajeja saatiin kasaan komeat 94. Ennätyslintu oli niinkin tavallinen kuin viherpeippo. Kuva: Taina Tervo

Helsingfors stads team i fågelskådningstävlingen Tornien taisto firade efter att ha brutit artrekorden för Stenuddens fågelplattform 2016. De lyckades spana in till och med 94 arter. Rekordfågeln var en vanlig grönfink. Foto: Taina Tervo

Gammelstadsviken – en oas mitt i Helsingfors

Gammelstadsviken, åkrarna i Vik och Vanda å bildar en unik naturhelhet alldeles i mitten av Helsingfors. Det är lätt att bekanta sig med naturen i området eftersom det finns belysta friluftsleder vid viken och man kan kika ut över viken från fågeltorn. Dessutom finns det naturstigar med spänger för friluftsfolk på Stenudden och Borgnäset. I Hakala skog kan besökaren bekanta sig med trädarter från olika håll i världen genom att vandra längs trädstigen.

Helsingfors stad ordnar naturutflykter till Gammelstadsviken. Mer information om dessa och andra utflykter finns i utflyktskalendern. Information om Gammelstadsviken finns även i Broschyren över Vik.

I det EU-finansierade projektet NATTOURS, som är gemensamt för Helsingfors och Tallinn, gör man spångrutten till Fårholmen tillgänglig. Naturobjekten i närmiljön i båda länderna samlas även på en gemensam webbplats.

Borgnäset och Gammelstadsforsen

På Borgnäset kan du bekanta dig med fiske i Gammelstadsforsen eller vandra i den ståtliga klibbalslunden. Från fågeltornet öppnar sig en utsikt över gölarna.

Borgnäset och Gammelstadsforsen har en viktig roll i Helsingfors historia, staden grundades ju vid åmynningen intill goda förbindelser. Området är också den historiskt mest värdefulla delen av Vik och väcker mycket intresse.

I dag är området populär bland fritidsfiskare och fiske samt hur fiskarna stiger in i ån för att leka är också intressanta teman i områdets natur. Området är också ett ypperligt mål för vintriga utflykter eftersom den öppna forsen är en vacker syn i vinterdimman och på forsens stränder kan man se en strömstare eller en mink fiska. På Borgnäset möter den ursprungliga naturen i området en gammal fiskekultur samt den gamla industrikulturen som gjort det möjligt för Helsingfors att växa ut.

Borgnäset är tillgängligt längs en bro från Arabia. Du kan börja bekanta dig med naturen i området genast efter bron på en klippa där huvudinformationstavlan står.

Därifrån sluttar stigen ner mot lunden. Där stigen förgrenas står en informationstavla om stigen. Tar du av till vänster kan du vandra medsols längs en naturstig, den högra grenen leder till spången till Fårholmen. Förstås kan du också vandra längs naturstigen motsols.

Fågeltornet på Borgnäset står intill naturstigen mellan dikesrenen och gölarna i vassen.

Lammassaareen pääsee ympäri vuoden pitkoksia pitkin. Kuva: Taina Tervo

Fårholmen är tillgänglig året runt längs spången. Foto: Taina Tervo

Fårholmen

Fårholmen är tillgänglig längs spången från Borgnäset. Från fågeltornet på ön öppnar sig en fin utsikt över den skötta ängen och vattenområdena. Det finns även gamla byggnader efter arbetarfolkets sommarställen på ön.

Redan längs spången kan du observera fåglar i vassområdet: sångare, rallar och mesar. När du kommer till Fårholmen fortsätt mot vänster för att komma till stigen som leder till fågeltornet. Stigen slingrar längs Fårholmens norra kant och fågeltornet står vid gränsen mellan klibbalarna och strandängen.

En gång i tiden var Fårholmen ett känt sommarställe och på samma sätt som på Stenudden finns det små villor även på Fårholmen. Fårholmen ligger mitt i Gammelstadsviken och vassen som ramar in ön är ett viktigt häckningsområde för fåglar. Norr om Fårholmen finns Gräsgrundet där man har röjt ängen som häckningsområde för vadarfåglar. På sommaren går boskap i vall i området och håller vassen låg. Du kan betrakta livet på betesängen från fågeltornet. På Fårholmen kan du observera succession på stranden, en gammal villakulturs inverkan på naturen eller förundra dig över de talrika sångarna i vasshavet.

Vandra alltid endast längs de utmärkta stigarna och inte på sommarstugornas gårdar när du rör dig på ön.

Keinumäki och Hakala

Hakala skogsdunge söder om åkrarna ligger alldeles intill vikens strand. Från fågeltornen i både Hakala och Keinumäki kan du beskåda fåglarna i Idvikens vass och dem i norra delen av viken. Genom Hakala skog slingrar sig en trädstig.

Keinumäki är tillgänglig från friluftsleden vid Gammelstadsviken, i sydvästra hörnet av Hakala skogsdunge. Där står även informationstavlor om Viks natur. Stigen till Keinumäki genomkorsar en liten enbevuxen äng och fågeltornet syns tydligt. Vid tornets fot finns några bord där du kan äta en medhavd matsäck. Från tornet kan du beskåda fåglarna i Idvikens gölar. I strandalarna bor mindre hackspettar.

Tornet i Hakala är nyare än tornet i Keinumäki. Det står i södra kanten av Hakala skogsdunge alldeles intill viken, bredvid kraftledningen. Från tornet öppnar sig en fin utsikt över norra delen av viken.

Hakalaudden är det viktigaste utflyktsområdet vid Gammelstadsviken och tillgänglig västerifrån, norrifrån och österifrån. På Hakalauddens stränder finns fuktiga klibbalslundar och från Hakalaudden leder en stig via åkrarna till Gardenia och försöksgården. Hakalaudden kan anses vara i synnerhet en fågelplats; i strandzonen piper en mindre hackspett och näktergalarnas konsert är en väsentlig del av vårkvällarna på udden. Från tornen kan du spana in vattenfåglar och vadarfåglar.

Keinumäen lintutorni. Kuva: Taina Tervo

Fågeltornet i Keinumäki. Foto: Taina Tervo

Mölylä och Fastholmen

På Hertonäs sida kan du kika över viken från Mölylä klippor eller fågeltornet på Fastholmen. Bådadera är tillgängliga från friluftsleden vid viken.

Mölylä klippa reser sig på östra kanten av Gammelstadsviken och är en populär fågelskådningsplats. Från klippan öppnar sig en utsikt över Bäckvikens botten. Skogsdungen bakom klippan är också värd ett besök eftersom man där har påträffat sådana skogsarter som i övrigt är sällsynta i Vik, såsom lundsångare och mindre flugsnappare. Skogen i Mölylä är en viktig kvarleva efter gammal skogsnatur. Den ligger intill goda förbindelser från Hertonäs bostadsområde och har därför ett högt rekreationsvärde.

Fastholmen tränger sig in från Hertonäs i Gammelstadsviken och söder om den finns Bastuviken. Fastholmen är relativt frodig och det finns gammal villabebyggelse där. Floran och fågelbeståndet i området är rika. Fastholmens fågeltorn står i nordvästra hörnet på Fastholmens udde. Från tornet kan du i medljus beskåda vattenfåglar som flyter i de norra delarna av Gammelstadsviken.

Kivinokan luontopolun varrelta löytyy komea ja suuri kilpikaarnamänty. Kuva: Taina Tervo

Vid naturstigen på Stenudden finns en stor och ståtlig sköldbarkstall. Foto: Taina Tervo

Stenudden och Bastuviken

Stenuddens naturstig och fågelplattform är bäst tillgängliga från Hertonäs. Stenuddens historia är förknippad med sommarkolonier för arbetarfolket och även i dag finns det många koloniträdgårdar med små stugor i området. Från Stenudden öppnar sig en utsikt över de södra delarna av Gammelstadsviken och där finns bland annat en naturstig för synskadade. Intill stigen växer en gammal granskog men här och där finns även frodigare skogssänkor. På Stenudden tar naturen vid Gammelstadsviken i synnerhet upp människans förhållande till naturen. Naturen i området är välbevarad på många ställen trots att området ligger alldeles intill Östra leden och tät bebyggelse.

Utanför Stenuddens fågelplattform intill Bastuvikens mynning finns kolonierna av Gammelstadsvikens skäggdoppingar och trastsångaren sjunger ofta just vid Bastuviken.

Åkrar

Alldeles intill Gardenia ligger Viks åkrar och Helsingfors universitets undervisnings- och forskningsgård. Du kan bekanta dig med fåglarna och djuren på åkrarna genom att vandra längs åkervägarna. Det är förbjudet att röra sig på åkrarna när marken inte är frusen.

Du kan börja vid Gardenia och gå förbi jordbruksmuseet och vidare längs vägen till åkervägen på åkern på östra sidan. Mitt i åkern går en annan åkerväg mot den röda ladan och Hakala skog. Vid ladan kan du stanna upp och beskåda fåglarna i åkerområdet. Efter ladan svänger vägen till höger mot den norra ändan av Hakala skog. Därifrån kan du fortsätta till fågeltornet i Hakala eller Keinumäki eller återvända till Gardenia.

Undervisnings- och forskningsgårdens åkrar är den mest typiska delen av Viks natur. Åkerlandskapet med skogsdungar och åkervägar bildar en buffertzon mellan trafikleder och byggandet. Kor, taggtrådsstängsel och tofsvipor har hört till landskapet i tiotals år. Vik är också en av de få områden i huvudstadsregionen där du kan uppleva och höra ljud, lukter och landskap som hör ihop med livet på landet. Kon är en upplevelse för många i huvudstadsregionen.

Arboretumissa näkee hienon kavalkadin erilaisista puulajeista. Kuva: Taina Tervo

I arboretumet finns en fin kavalkad av olika trädarter. Foto: Taina Tervo

Arboretum – trädplantering

Arboretumet har blivit till som en del av undervisningen i skogsvetenskap vid universitetet. Utöver att bjuda på information om olika arter ger den även möjlighet till biogeografiska funderingar och betraktelser av arternas spridningshistoria. Under en kort vandring kan du förundra dig över hur lika många besläktade arter som växer i olika områden egentligen är.

God etikett bidrar till trivseln och skyddar naturen

Fredningsföreskrifter gäller inom Gammelstadsvikens naturskyddsområden. Avsikten med dem är att skydda de naturvärden som är orsaken till att områdena har grundats. Samma förhållningsregler enligt god sed ska också iakttas inom grönområdena däromkring.

Enligt fredningsföreskrifterna är det tillåtet att gå och cykla längs anvisade leder. Skogsområden utan stigar ska man lämna i fred och som skyddsplatser för djur. På så sätt sliter de talrika besökarna inte heller på växtligheten. Det är förbjudet att röra sig inom vassområdet och det öppna vattnet i naturskyddsområdet vid öppet vatten för att fåglarna ska ha häckningsro.

Djuren ska hållas kopplade för naturens och besökarnas säkerhet.

Det finns inga sopkärl vid fågeltornen eller på rastplatserna vid Gammelstadsviken. Därför ska du enligt den allmänna principen för friluftsfolket alltid ta skräpet med dig.

Räcker det med lågskor?

Klä dig för friluftslivet enligt aktiviteten och vädret. När du väljer vilka skor du ska ha på dig ska du ta Gammelstadsvikens rikedom i beaktande: rutterna varierar från skogsstigar och spänger till cykelleder. Oftast kan man vandra längs alla rutter utan att bli våt om fötterna. Ett undantag utgör spången mellan Borgnäset och Fårholmen dit vatten kan stiga i synnerhet vid högt vatten på våren och hösten. Vid regn kan några skogsstigar också bli gyttjiga. På vintern kan spången vara hal.

Njut av naturen!

Invalid Displayed Gallery