Fosforipitoisuus

Fosforiravinteiden vuoden ajan mukaan tapahtuvat muutokset ovat typpiravinteiden kanssa samankaltaiset, vaikkakin nykyinen jokiveden mukanaan tuoma ravinnekuormitus on voimakkaasti typpipainotteinen. Tämän lisäksi fosfori jokivedessä on usein sitoutuneena kiintoaineeseen tai muihin yhdisteisiin, joista se ei ole leville helposti käyttökelpoisessa muodossa. Kokonaisfosforiravinteen pitoisuudet läpi vuoden ovat muita lahtialueita noin puolet suurempia.

VLPtot2

Fosforiravinteiden pitkän ajan kehitys on typpiravinteiden kanssa samankaltainen, joskin fosforiravinteen poistotehoa jätevedenpuhdistusprosessissa pystyttiin kasvattamaan huomattavasti jo 1970-luvun lopulla. Tämä näkyy kuvassa kokonaisfosforin määrän vähentymisenä. Fosforiravinteiden määrät ovat tippuneet jopa vain noin viidesosaan huippukuormitusvuosista 1970-luvun puolivälistä.

VLPtot1