Fosforhalt

Ändringarna i mängden fosfornäringar under året liknar ändringarna i mängden kvävenäringar även om näringsbelastningen som åvattnet i dag för med sig är starkt kvävebetonad. Därutöver är fosforn ofta bunden i suspenderade ämnen eller andra föreningar i åvattnet och därmed inte så lättillgänglig för alger. Halten av den totala fosfornäringen är cirka tvåfaldig under hela året jämfört med övriga vikar.

VLPtot2

Fosfornäringarnas långtidsutveckling liknar kvävenäringarnas, även om man kunde höja effekten av borttagningen av fosfornäringen i reningsprocessen betydligt redan i slutet av 1970-talet. Det syns på bilden som minskad mängd total fosfor. Mängden fosfornäringar har sjunkit till bara en femtedel jämfört med rekordåren för belastningen vid mitten av 1970-talet.

VLPtot1