Insekter

Isolampikorento Keinumäessä. Kuva: Petro Pynnönen

Nordisk kärrtrollslända i Keinumäki. Foto: Petro Pynnönen

Många pärlor återstår att upptäckas

Av insekterna kring Gammelstadsviken hör trollsländor och blomflugor till de mest undersökta medan de övriga grupperna ännu väntar på sina forskare. Trollsländor som kräver vatten för att kunna fortplanta sig lider av det grumliga vattnet av dålig kvalitet i viken även om de förekommer i talrika olika arter. Blomflugornas artrikedom kring viken är i sin tur så stor att det till och med lever internationella sällsyntheter i området. Enligt blomflugeforskare kan området förutom för fågelparadis också kallas för blomflugeparadis. Blomflugornas levnadsförhållanden hotas dock av att ruderatmarker eller impediment eller nyodlingar försvinner från området i takt med byggandet.

Trollsländor – graciösa skönheter

Det finns några fler arter av trollsländor vid Gammelstadsviken än vid havsvikarna i Finland i allmänhet. Det beror på områdets omfattning och det relativt stora antalet olika livsmiljöer. Av varje art finns dock ganska få individer, vilket beror på att vattnet är grumligt och av dålig kvalitet. Vid motsvarande havsvikar på andra håll i Finland där vattnet är klarare och vattenvegetationen mångformigare kan antalet individer vara fem gånger så stort.

Trollsländor har kartlagts vid Gammelstadsviken 2012 och dessutom har det gjorts enskilda observationer vid viken. Allt som allt har man inom Naturaområdet påträffat 29 olika arter och kring hela viken 35 arter.

Larver i skydd av vegetationen

Trollsländornas larver lever i vattnet. De jagar med hjälp av synsinnet och därför stör det grumliga vattnet jakten efter föda. Larverna behöver även vattenväxter som skydd för predatorer. De bästa platserna för larver är gölarna i vassen i Gammelstadsviken. Vattnet som rinner in i dem filtreras i någon mån av växtligheten. Dylika platser är gölen utanför gömslet och fågeltornet på Borgnäset, Hakalauddens strandlinje, gölen utanför Mölylä och ställvis även Bastuviken. Vattnet i gölarna är klarare än i den övriga viken, vilket gör det lättare att jaga. Vattenväxterna får också ljus och kan växa. Några larver lever även bland den enhetliga vassen. Under varma dagar kan tiotusentals trollsländor omvandlas från larver till vuxna vid viken.

De populäraste platserna i gölarna

Efter kläckningen stannar de hankönade trollsländorna kvar vid vattnet och har revir där. Honorna flyger i sin tur till de öppna områdena kring viken, såsom till ängar, gårdar och öppningar i skogen varifrån de återvänder till viken för att para sig och lägga ägg. De populäraste platserna för revir och läggning av ägg är de skyddade gölarna mitt i vassen. Vattnet i gölarna är klarare än i den övriga havsviken och ger de bästa levnadsmöjligheterna för de kläckande larverna.

Hur kan man hjälpa trollsländor?

Samma åtgärder som förbättrar levnadsförhållandena för fåglar främjar också trollsländornas framgång vid Gammelstadsviken. Ökad växling i vassen och områdena med öppet vatten till exempel genom muddringar skapar nya kanaler, vikar och små gölar som fungerar som revirplatser. Skötseln av betesmarker och ängar ökar arealen öppna levnadsmiljöer med låg växtlighet som trollsländor föredrar. Bättre vattenkvalitet förbättrar levnadsmöjligheterna för larverna.

Sällsynta arter

Vid Gammelstadsviken har påträffats två strikt skyddade arter av trollsländor som nämns i bilaga IV till EU:s naturdirektiv. Det är förbjudet att avsiktligt döda, fånga eller störa dessa arter, likaså att förstöra eller försvaga deras reproduktions- och rastplatser. Arterna är sibirisk vinterflickslända och citronfläckad kärrtrollslända. Den sibiriska vinterflicksländan påträffas i gölen utanför fågeltornet och gömslet på Borgnäset samt i gölen på Byholmens strand som skiljs från havsviken av ett smalt grusnäs. Den citronfläckade kärrtrollsländan har påträffats på vikens östra strand och i gölen utanför Borgnäset. Dessutom har man vid Gammelstadsviken observerat sju andra arter som är fåtaliga i Finland.

Invalid Displayed Gallery